GARANCIJA KVALITETA
MULTIPRINT garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu. U slučaju odstupanja od navedene specifikacije ili defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo, a sve troškove zamene snosi MULTIPRINT. Potrebno je da proizvod vratite u originalnom pakovanju sa računom. Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe.

POSTUPAK I NAČIN U REŠAVANJU REKLAMACIJA KUPACA NA ROBU

Član 1

Ovim pravilnikom Trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nedostataka na kupljenom proizvodu ili ukoliko je primio robu koja nije u skladu sa opisom na sajtu www.multiprintns.com i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti MULTIPRINT u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2

Kupac, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin koji putem interneta na sajtu www.multiprintns.com kupuje proizvode.

Član 3

Kupac ima pravo prigovora na kupljeni proizvod zbog nedostataka u roku od 7 dana od dana prijema proizvoda.
Istekom roka iz stava 1. ovog člana kupac gubi pravo na podnošenje prigovora.

Član 4

Zahtev za reklamaciju se dostavlja isključivo pismenim putem, poštom na adresu Pavla Papa 8, 21000 Novi Sad, ili elektronskom poštom na adresu office@multiprintns.com
Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju kupac je dužan:

da se predstavi pod imenom pod kojim je robu poručio
u zahtevu za reklamaciju da navede razloge reklamacije i željeni način rešavanje iste (zamena proizvoda ili povrat novca)
pošalje sliku oštećenja robe ili sliku koja bi dokazala tvrdnju kupca o neispravnosti robe.
kada se utvrdi da kupac ima pravo na reklamaciju, kupac je dužan da:
proizvod za koji reklamira da vrati u originalnom stanju u kom je i primio robu
kupac snosi troškove slanja robe koju reklamira a ukoliko se kupac izjasni da želi zamenu proizvoda MULTIPRINT snosi troškove ponovnog slanja zamenjenog artikla.
dostavi račun -otpremicu koji je dobio prilikom preuzimanja paketa

Član 5

Kupac nema pravo na prigovor ako je:

propustio rok za podnošenje prigovora utvrđen u članu 3. ovog pravilnika;
nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom;
kupio proizvod sa nedostatkom po sniženoj ceni;
promenio odluku o izboru atrikla.
ukoliko se nije pridržavao uputstva o održavanju artikala naznačenog na sajtu

Član 6

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje ovlašćeni radnik, i obaveštava Kupca u roku od 7 dana od dana prijema iste.

Član 7

Uslučaju da je reklamacija uvažena i ako je plaćeno karticom, povraćaj sredstava se vrši isključivo preko VISA i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.